foodeez-default-slider-image

ask

 

המזון הכשר הוא אחד מאדני היסוד של עם ישראל בכל דורותיו.

בתורה כתובות אזהרות רבות, שמטרתן להרחיקנו מאכילת מזון שאינו כשר.מלבד חומרת האיסור, קיימת השלכה נוספת לאכילת מזון שאינו כשר. מאכלים ומשקאות כאלו, פוגמים בקדושתה של נפש האדם.

 

 התורה מזהירה אותנו כי מאכלים אסורים מכניסים טומאה בליבו ובנפשו של אדם, עד שקדושתו של הקדוש ברוך הוא מסתלקת ממנו. כתוצאה מכך, נעשה ליבו סתום לדברי קדושה. אהבת התורה והמצוות ורגשות עדינים של אמונה וקדושה נפגעים, והאדם אינו יכול לקבל דברי קודש וללמוד את התורה הקדושה.

לכן מזהיר אותנו בספר מסילת ישרים: כל אדם בר דעת, יחשיב את המאכלים האסורים כמו רעל.

אם נדע שמאכל מסוים הוכנסה כפית רעל, האם נסתכן לאכול מאכל זה?? בודאי שלא! ואף אם אותו מאכל יראה לנו מגרה ומושך, הידיעה שיש בו רעל מספיקה לאדם נורמלי להמנע מאכילתו. ואפילו אם אין אנו בטוחים שהוכנס בו רעל, רק יש לכך סיכוי סביר, גם אז נמנע מאכילת אותו מאכל.

גם מאכל שאין אנו בטוחים בכשרותו, ובוודאי אם ברור לנו שאינו כשר, צריך להימצא באותה קטגוריה – יהיה מגרה ומושך ככל שיהיה, אנו לא נסכן את לבנו ומעמדנו הרוחני.

אתר פרווה - פורטל הכשרות הגדול בישראל.

פורטל הכשרות מבית ללמוד וללמד

Print Friendly